Insert your alternative text

General terms and conditions for sales and deliveries of goods of JUMO Bulgaria

UIC 175219678

General Terms and Conditions

(PDF 191 kByte) version 05/2024

Download

1. Обхват на приложение

 1. Следните Общи условия за доставка и обслужване (наричани по-долу: „правила и условия“) се прилагат за всички продажби и доставки на продукти, услуги и изработка на всякакви продукти (наричани по-нататък „артикул за доставка“) от ЮМО България. (наричано по-долу: "доставчик") на клиент, партньор, купувач или дистрибутор (наричано по-долу: „купувач“). Доставчикът и купувачът (наричани по-долу: „страни“ или „страна“) изрично се съгласяват че настоящите Правила и условия се прилагат изключително. Доставчикът не признава правила и условия на купувача, които противоречат или се отклоняват от тях правила и условия, освен ако доставчикът изрично приеме тяхната валидност в писмен вид. Тези правилата и условията също се прилагат, ако доставчикът извърши доставката на артикул без резервация, въпреки че е наясно с противоречиви или отклоняващи се правила и условия на купувач.
 2. Тези служители на доставчика, които нямат правомощия за подписване, също не са упълномощен да сключва устни споразумения, устни изменения на настоящите условия или да направите други устни уговорки.
 3. Тези правила и условия се прилагат и в съответната им версия като рамка споразумение за бъдещи договори, без доставчикът да трябва да се позовава отново на тях във всеки индивидуален случай; доставчикът незабавно информира купувача за всякакви промени в тях правила и условия.
 4. Индивидуални писмени споразумения, сключени с купувача в отделни случаи (вкл странични споразумения, допълнения и изменения) имат приоритет пред тези общи правила и условия във всеки случай.
 5. Правно приложими декларации и уведомления, които трябва да бъдат представени от купувача на доставчика след сключването на Договора трябва да бъдат направени в писмен вид, за да бъдат валидни.
 6. Общите условия влизат в сила най-рано от:
  • а) изготвяне на оферта от ЮМО БЪЛГАРИЯ;
  • б) поръчка на стоки/услуги от клиента;
  • в) сключване на индивидуален писмен договор, който не изключва изрично тяхното приложимост;
  • г) настъпването на друго релевантно обстоятелство. За избягване на съмнение, общите условия влизат в сила не по-късно от предаването на стоката или услугата.

2. Оферта, потвърждение на поръчката, сключване на договор и срок на договора

 1. Издадените от доставчика оферти не са обвързващи.
 2. Степента на задължението за изпълнение на доставчика се определя единствено от доставчика писмено потвърждение на поръчката (наричано по-нататък „договор“).
 3. КЛИЕНТЪТ няма право да прави достъпна за трети лица оферта, адресирана до него. Всички устни споразумения, включително такива, направени между клиента и Юмо служители, стават валидни само с тяхното надлежно писмено потвърждение от страна на Юмо.
 4. Договорът се сключва за срока на изпълнение. Ако договорът предвижда за продължаващи задължения се сключва за срок от дванадесет (12) месеца, който във всеки случай се продължава мълчаливо за период от дванадесет (12) месеца. Всяка страна има право по всяко време да прекрати писмено договор, предвиждащ продължаващи задължения без компенсация с предизвестие от един (1) месец. В случай на прекратяване, купувачът трябва да закупи от доставчика всички произведени или закупени специфични за клиента артикули за доставка на договорената цена.
 5. Поръчка от клиента става обвързваща за ЮМО БЪЛГАРИЯ само ако:
  • Съставен е в писмена форма и изрично посочва вида и количеството на поръчани стоки/услуги; и
  • Потвърдено е от ЮМО БЪЛГАРИЯ писмено или чрез извършване на доставка в съответствие с поръчката.

3. Авторско право и запазване на собственост върху чертежи и др.

 1. Доставчикът си запазва собствеността върху чертежи, скици, оценки на разходите и други документи, приложени към офертите на доставчика и потвържденията на поръчката без ограничение. Купувачът може да ги използва само за договорената цел и няма право да ги възпроизвежда или да ги предоставят на трети страни без съгласието на доставчика. При поискване, на самите документи и всички техни версии се връщат на доставчика.
 2. Доколкото такива документи са защитени с авторско право, доставчикът също запазва своите авторски права към документите.

4. Време за доставка и по подразбиране

 1. Обвързващият характер на датите и условията за обслужване и доставка (наричани по-долу: „условия на доставка") изисква купувачът да предостави на доставчика документи и други необходими документи информация своевременно и да не забавя сътрудничеството си или друг материал договорни задължения, по-специално задължения за плащане.
 2. Доставеното количество се определя по потвърдена от Юмо БЪЛГАРИЯ поръчка или при липса на такава по преценка на Юмо, съобразено с обичайната търговска практика и нуждите на клиента. Юмо БЪЛГАРИЯ има право на частични доставки в разумен размер и в такъв случай няма да се зачита по подразбиране. Без да се ограничава общото съдържание на горното, Юмо БЪЛГАРИЯ има право на частични доставки и/или се освобождава от задълженията си за доставка, в случай че наличността не е достатъчна, за да задоволи нуждите на всички клиенти.
 3. Юмо БЪЛГАРИЯ изпълнява доставките в срокове, писмено утвърдени от фирмата. Всякакви други условия се определят в зависимост от конкретните условия (включително транспортни условия и маршрути, транспортни средства и др.) и се считат за спазени, ако стоките са напуснали пункта на изпращане, за да пристигнат точно в пункта на дестинация, като се вземат предвид конкретните условия.
 4. Юмо БЪЛГАРИЯ не носи отговорност за неизпълнение в най-широк смисъл, причинено от непреодолима сила (непреодолима сила, непредвидено събитие или всякакви други обстоятелства извън контрола на Юмо България, включително пречки или затруднения в работата на поддоставчици, на производствения или транспортния сектор и др.). При настъпване на форсмажорни обстоятелства клиента няма право да отмени или откаже приемането на доставките, извършени със закъснение. Ако поради форсмажорни обстоятелства, която и да е от доставките се забави с повече от 2 (два) месеца след определения срок, Юмо има право по свое усмотрение незабавно след изтичане на срока или по-късно да прекрати договора или да откаже изпълнението на конкретни доставки с уведомление с незабавно действие. Ако поради непреодолима сила, която и да е от доставките се забави с повече от 2 (два) месеца след определения срок, клиентът има право да предостави на ЮМО разумен срок за изпълнение, след изтичането на който, в случай на неизпълнение има право да откаже доставката и/или да прекрати договора с уведомление с незабавно действие.
 5. Частични доставки, съответно изпълнения, са разрешени, доколкото могат да бъдат разумно приети от купувача.
 6. Ако Доставчикът изпълни задълженията си и купувачът претърпи щети в резултат на това, купувачът има право да изиска обезщетение за неизпълнение на задължения. Това е в размер на 0,5 % за всяка пълна седмица закъснение, но общо не повече от 3 % от нетната стойност на съответната част от доставката, която в резултат на закъснението не може да бъде усвоена в срок или съгласно договор. Допълнителни искове ще се определят изключително съгласно раздел 9 от настоящите Общи условия.
 7. Доставките се изпращат от склада (EXW). В случай, че товаренето на стоките и/или транспортирането до местоназначението са организирани от Юмо БЪЛГАРИЯ, клиентът заплаща на Юмо БЪЛГАРИЯ всички свързани с това разходи. В случай, че изрично е уговорено доставката да е с превоз (CPT), предложената от ЮМО БЪЛГАРИЯ цена не включва разходите за разтоварване на мястото на доставка.

5. Прехвърляне на риск

 1. Рискът се прехвърля върху купувача, когато артикулът за доставка бъде предаден на спедитора, превозвача или събирача, или по време на транспортиране с транспортните средства на доставчика, но най-късно при напускане на склада на доставчика, съответно производителя. Доколкото е договорена процедура за приемане, но не е договорен фиксиран краен срок за приемане, купувачът трябва да приеме артикула за доставка в рамките на период от четиринадесет (14) дни от уведомлението за завършване. Ако купувачът не потвърди приемането в рамките на определения период и пропусне да съобщи за поне един дефект, артикулът за доставка се счита за приет.
 2. Ако купувачът е направил поръчка при повикване, той трябва да извика артикула за доставка – когато поръчва няколко Артикула за доставка, всичките – в рамките на дванадесет (12) месеца от датата на поръчката, освен ако страните не са се договорили друго. Ако купувачът не извика артикула(ите) за доставка, купувачът не приема и рискът преминава върху него.

6. Цени и условия на плащане

 1. Цените, посочени от доставчика, са франко завода плюс данък върху продажбите в законната сума, валидна към момента на доставката.
 2. Покупната цена трябва да бъде платена в рамките на 30 дни след получаване на фактурата без такси за транзакция.
 3. Доставчикът си запазва правото да изиска от купувача представяне на неотменима и неограничена банкова гаранция в размер на договорната цена при приемане на поръчката.
 4. Цените са валидни два (2) месеца от получаване на потвърждението на поръчката от доставчика. Ако даден разходен елемент се промени в рамките на общата цена (напр. разходи за персонал или почасови ставки или проверими разходи за материали на трета страна), доставчикът си запазва правото да коригира пропорционално цената, но само във връзка със съответния разходен елемент и доколкото е разумно за купувача. Получената нова цена се прилага от първия ден на календарния месец, следващ получаването на писменото уведомление.
 5. Ако е уговорено разсрочено плащане, съответната вноска трябва да бъде платена авансово до 3-тия работен ден от съответния период на плащане, освен ако страните не са уговорили конкретна дата за плащане. Ако Купувачът просрочи плащането на повече от една вноска, общата неплатена сума става дължима. Това важи и ако е уговорено плащане на вноски след падежа. Правото на доставчика да начисли лихва за забава остава незасегнато от споразумение за плащане на вноски след датата на падежа.
 6. Задържането на плащания или прихващането срещу искове на купувача, които са оспорени от доставчика, непризнати, не са законно потвърдени или не са готови за решение във висящо съдебно производство, са изключени. Правото на задържане може да бъде упражнено само ако насрещният иск се основава на същия договор за доставка.
 7. В случай на неспазване на условията за плащане или ако доставчикът разбере, след сключване на договора, че плащането е изложено на риск поради невъзможност за плащане от страна на купувача, доставчикът си запазва правото да извърши неуредени доставки само срещу плащане в аванс или предоставяне на гаранционни депозити.
 8. В случай на заявки за промяна от страна на купувача след сключването на договора, доставчикът си запазва правото да коригира съответно договорените цени, както и договорените условия за доставка.

7. Запазване на правото на собственост

 1. Доставчикът запазва собствеността върху всички артикули за доставка до пълното изплащане на всички искове по договора, съответно по договорите с купувача. В случай на разплащателна сметка, общото запазено имущество служи за обезпечаване на вземането за непогасено салдо. Ако прогнозната стойност на запазената собственост, служеща като гаранция за доставчика, надвишава неуредените искове срещу купувача с повече от десет процента (10 %), доставчикът освобождава обезпечения по свой избор при поискване от купувача.
 2. По време на съществуването на запазването на правото на собственост купувачът не може нито да залага, нито по друг начин да прехвърля артикула за доставка като гаранция. В случай на изземване, конфискация или друго разпореждане от трети страни, купувачът незабавно информира доставчика.
 3. В случай на поведение от страна на купувача, което е в нарушение на договора, по-специално в случай на неплащане, доставчикът си запазва правото да вземе обратно стоките и да анулира договора след неуспешното изтичане на разумен краен срок, определен за купувачът и купувачът е длъжен да предаде стоките.
 4. Принудителното изпълнение на запазването на правото на собственост, както и изземването на артикула за доставка от доставчика, се считат за оттегляне от договора.
 5. Доставчикът има право да застрахова артикула за доставка за сметка на купувача срещу пожар, вода и други щети, доколкото купувачът очевидно не е сключил застраховката сам.
 6. Купувачът има право да препродаде артикула за доставка в обичайния ход на бизнеса, при условие че получи плащане от своя клиент или направи резервацията, че собствеността на купувача преминава към неговите клиенти само след като той е изпълнил задълженията си за плащане. Купувачът вече прехвърля на доставчика всички бъдещи искове в размер на фактурата, които му се натрупват в резултат на препродажбата на трета страна, без да е необходимо допълнително обяснение. Доставчикът приема прехвърлянето. След прехвърлянето купувачът е упълномощен да събере вземането. Доставчикът си запазва правото да събере вземането сам, веднага щом купувачът не изпълни задълженията си за плащане и е в забава.
 7. Работата и обработката на артикула за доставка от купувача винаги се извършва от името и за сметка на доставчика. Ако артикулите за доставка бъдат обработени, доставчикът придобива съвместна собственост върху новия артикул пропорционално на стойността на артикула за доставка, доставен от него. Това важи и ако артикулът за доставка е свързан или смесен с други артикули, принадлежащи на купувача. Ако свързването или смесването се осъществи по такъв начин, че артикулът на купувача трябва да се разглежда като основен артикул, счита се, че е договорено купувачът да прехвърли пропорционална съвместна собственост на Доставчика. Купувачът запазва получената еднолична собственост или съвместна собственост за Доставчика.

8. Право на купувача на отказ или намаление и други задължения на доставчика

 1. Купувачът има право да се оттегли от договора, ако цялото изпълнение на договора стане окончателно невъзможно за доставчика. Това се прилага и в случай на невъзможност на доставчика да изпълни. Купувачът има право да се откаже от договора и ако при поръчка на идентични артикули изпълнението на част от доставката стане невъзможно поради количеството и купувачът има основателен интерес да откаже частичната доставка. Ако случаят не е такъв, купувачът може да намали цената пропорционално.
 2. Ако има забавяне в изпълнението, както е определено в раздел 4 от настоящите правила и условия и купувачът предостави на доставчика подходящ гратисен период, купувачът има право да се оттегли, ако този гратисен период не бъде спазен.
 3. Ако възникне невъзможност за изпълнение на договора след изтичане на договорения срок за приемане или по вина на Купувача, последният остава длъжен да изпълни задълженията си.
 4. Купувачът също така има право да се оттегли, ако доставчикът е оставил да изтече неуспешно, поради негова вина, разумен гратисен период, предоставен на доставчика, за да поправи или подобри дефект, за който доставчикът носи отговорност, както е определено в настоящите правила и условия. Купувачът трябва също имат право на отказ в други случаи, когато доставчикът не успее да поправи дефект или да извърши доставка за замяна.
 5. Допълнителни искове за обезщетение за щети от всякакъв вид, включително щети, които не са причинени на артикула за доставка, съществуват само в случаите на раздели 9 и 10 от настоящите правила и условия. В други отношения отговорността на доставчика за обезщетение е изключена.

9. Отговорност

 1. Искове за обезщетение за вреди от всякакъв вид – независимо от материалното и правно основание – които не са причинени на артикула за доставка, съществуват само: - в случай на виновно неизпълнение на задължение от страна на доставчика; - в случай на грубо небрежно нарушение на задълженията от страна на доставчика или в случай на виновно или грубо небрежно нарушение на задълженията от законни представители или подизпълнители на доставчика; - в случай на увреждане на живота, тялото или здравето, причинено от доставчика или някой от законните представители или подизпълнители на доставчика; - при виновно нарушаване на съществени договорни задължения, доколкото е застрашено постигането на договорната цел; - в случаите, когато се поема отговорност съгласно закона за отговорността за продуктите за дефекти на артикула за доставка, за телесна повреда или за материални щети върху лично използвани артикули; - в случай на дефекти, които са били укрити чрез измама или липсата на които е била гарантирана от доставчика.
 2. Отговорността на доставчика обаче е ограничена до предвидимите щети.
 3. Допълнителни претенции за обезщетение са изключени.

10. Отговорност за дефекти

 1. Всички доказано дефектни артикули за доставка, по избор на доставчика и по негова преценка, ще бъдат ремонтирани, заменени или доставени отново безплатно. Откриването на такива дефекти трябва да бъде докладвано незабавно на доставчика в писмен вид и по подробен начин.
 2. Доставчикът не поема гаранция за повреди или дефекти, причинени от следните причини: - естествено износване; - неподходяща или неправилна употреба; - неправилни промени или ремонти, направени без предварителното съгласие на доставчика; - дефектен монтаж или пускане в експлоатация от купувача или трети страни; - дефектно или небрежно отношение към артикула за доставка, по-специално по отношение на съществуващите инструкции за работа; - при прекомерна експозиция; - при използване на неподходящо оборудване и заместващи материали; - комбинацията от артикула за доставка с друг артикул, доколкото тази комбинация не е била изрично одобрена преди това от доставчика и повредата или дефектът са резултат от тази комбинация.
 3. След съгласуване с доставчика, купувачът предоставя на доставчика необходимото време и възможност, за да може да извърши всички подобрения и замени, които по преценка на Доставчика изглеждат необходими. Купувачът има право само да коригира дефекта сам или чрез трети страни и да изисква разумна компенсация от доставчика за своите разходи в спешни случаи на опасност за безопасността на работа, за които доставчикът трябва да бъде информиран незабавно, или ако доставчикът е в забава с отстраняването на дефекта.
 4. Доставчикът поема преките разходи, произтичащи от корекцията на замяната до степента, изисквана от закона, при условие че рекламацията се счита за основателна.
 5. Ако допълнителното изпълнение е неуспешно, купувачът може да се оттегли от договора или да намали възнаграждението.
 6. Освен ако не е договорено друго, доставчикът гарантира, че доставките се извършват без права на собственост и авторски права на трети страни, но само в страната на мястото на доставка. Ако все пак настъпи нарушение на правата на собственост в държавата на мястото на доставка, доставчикът или ще осигури съответното право на използване от третата страна, или ще модифицира артикула за доставка до такава степен, че вече да не нарушава правата на собственост. Доколкото това не е възможно за доставчика при подходящи и разумни условия, и купувачът, и доставчикът си запазват правото да се оттеглят от договора.
 7. В случай на недостатъци в правото на собственост, разпоредбите, съдържащи се в раздели 9 и 10 от настоящите правила и условия, се прилагат съответно, като има предвид, че претенциите на купувача са валидни само ако купувачът уведоми незабавно писмено доставчика за всякакви искове, предявени от трети страни, купувачът нито пряко, нито косвено признава предполагаемо нарушение всички възможности за защита остават запазени без ограничения за доставчика, нарушението не се основава на факта, че купувачът е променил артикула за доставка или го е използвал по начин, който не в съответствие с договора и недостатъкът в правото на собственост не се дължи на инструкции на купувача.
 8. Допълнителни искове за обезщетение за щети от всякакъв вид, включително такива, които не са причинени на артикула за доставка, съществуват само в съответствие с раздел 9 от тези Правила и условия.

11. Погасителна давност

 1. Искове за дефекти – на каквото и да е правно основание – се погасяват по давност дванадесет (12) месеца от началото на законовата давност.
 2. Независимо от изречение 1, законовите срокове за искове се прилагат и в случай на искове по раздел 9 от настоящите Общи условия.
 3. Използваните артикули за доставка се продават при изключване на всякаква отговорност за материални дефекти. Това изключение не се прилага в случаите по раздел 9.1 от настоящите Правила и условия.

12. Конфиденциалност

 1. Страните се задължават да пазят в тайна от трети страни цялата поверителна информация, бизнес транзакции и документи на другата страна, с които тя или нейни служители станат известни, и да ги направят недостъпни за трети лица по какъвто и да е начин.
 2. Задължението за поверителност не се прилага, ако информацията е публично известна, информацията вече е била известна на страната при получаване, информацията е предоставена на Страната от трети страни без задължение за запазване на поверителността, информацията трябва да бъде предоставена на трети страни за изпълнение на договорното задължение (напр. подизпълнители) и тези трети страни са се ангажирали да пазят тайна.

13. Място на изпълнение, място на юрисдикция и заключителни разпоредби

 1. Седалището на доставчика е мястото на изпълнение и единственото място на юрисдикция за всички спорове, произтичащи пряко или непряко от договорните отношения с предприятия, юридически лица по публичното право или специални фондове по публичното право.
 2. Възникналите спорове се отнасят до съответния компетентен съд в гр. София.
 3. За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилага действащото българско гражданско и търговско законодателство. По отношение на клаузите EXW, CPT се прилагат клаузите на Incoterms 2000.

14. Клауза „без реекспорт за Русия“: Член 12g от регламент 833/2014 НА съвета на Европа.

 1. Купувачът/вносителят няма право да продава, изнася или реекспортира, пряко или непряко, в Руската федерация или за употреба в Руската федерация никакви доставени стоки, които попадат в обхвата на член 12g от Регламент (ЕС) № на Съвета 833/2014 г.
 2. Купувачът/вносителят полага максимални усилия, за да гарантира, че целта на параграф (1) няма да бъде осуетена от трети страни по-надолу по търговската верига, включително от възможни дистрибутори.
 3. Купувачът/вносителят създава и поддържа адекватен механизъм за наблюдение за откриване на поведение на трети страни по-надолу по търговската верига, включително от възможни дистрибутори, което би осуетило целта на параграф (1).

15. Заключителни разпоредби

 1. Ако една или повече клаузи от настоящите правила и условия или договора се считат, изцяло или частично, за невалидни, неприложими или незаконни, това няма да засегне валидността, изпълнимостта и законосъобразността на останалите клаузи на договора. В този случай страните се задължават да заменят изцяло или частично невалидната, неприложима или незаконна разпоредба със задна дата с нова разпоредба, която по законово допустим начин се доближава максимално от икономическа и финансова гледна точка до съдържание на невалидна, неприложима или незаконна разпоредба.
 2. Купувачът позволява на доставчика договорните задължения да бъдат изпълнени частично или изцяло от подизпълнители.
 3. Всички задължения, предвидени в договора или в общите условия, които естествено продължават след прекратяването на договора, остават в сила след прекратяването на договора, по-специално всички финансови задължения, които едната страна трябва да изпълни в съответствие с договора в полза на другата страна.
 4. Ако доставчикът не е направил възражение срещу документ, съобщение или действие на купувача, това никога няма да представлява отказ от прилагането на разпоредбата.
 5. Никоя страна не може да носи отговорност, ако наруши своите договорни задължения или не успее да извърши доставка или услуга навреме поради непреодолима сила извън нейния контрол. Това включва по-специално природни бедствия, действия и бездействия на купувача, прекъсвания на стопанска дейност, свързани с технологията бедствия, епидемии, материален недостиг, стачки, блокади, задр